Skip to main content

Crisis and suicide prevention lifeline dial 988

More about 988

988 provides direct connection to free, confidential, and compassionate support. Trained counselors answer all calls to give needed support. Calls are anonymous and confidential – information will not be shared unless in-person assistance is needed through one of the community mobile response teams.

Behavioral Health Services Call Center | Dial 800-704-0900 

If you need:

 • Referral to mental health or substance use treatment services.
 • General information about BHSD services.
 • To make a grievance or appeal a filing.

More about the line

The call center line offers you the caring help and information you need. Trained and licensed mental health and substance use treatment professionals answer all calls.

The line gives you access to the following support:

Community resources:

All services are free and available 24/7 in more than 200 languages and include services for the hearing- and visually-impaired.

Đường dây ngăn ngừa khủng hoảng và tự tử, bấm số 988

 
Get Help 988 vietnamese

 

Khi nào cần gọi 988*

Nếu quý vị hoặc một người thân yêu:

 • Đang gặp phải điều gì gây nên phiền muộn hoặc có các vấn đề về cảm xúc, tâm trí, thể chất và/hoặc hành vi.
 • Đang gặp phiền muộn về sức khỏe tâm trí, bao gồm ý định tự tử.
 • Chỉ cần người để nói chuyện.

*Xin lưu ý: Những người có các số vùng điện thoại khác hơn 408, 650, và 669 có thể gọi 800-704-0900, và bấm số 1, để nhận sự giúp đỡ tương tự trong Hạt Santa Clara.

Thêm thông tin về 988

988 cung cấp kết nối trực tiếp đến đường dây hỗ trợ miễn phí, bảo mật, và cảm thông. Những chuyên gia cố vấn đã được huấn luyện để trả lời cho các cuộc gọi cần giúp đỡ.  Các cuộc gọi sẽ được giữ ẩn danh và bảo mật – không chia sẻ thông tin trừ khi cần can thiệp trực tiếp với một trong các toán ứng phó lưu động cộng đồng.

 

Các nguồn hỗ trợ cộng đồng:

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và hoạt động 24/7 với hơn 200 ngôn ngữ và gồm có dịch vụ dành cho người khiếm thính và khiếm thị.

Trung tâm tổng đài các dịch vụ sức khỏe vành vi

Bấm số 800-704-0900

Khi nào cần gọi 800-704-0900

Nếu quý vị cần:

 • Giới thiệu đến các dịch vụ điều trị về sức khỏe tâm trí hoặc các chất gây nghiện.
 • Thông tin chung về các dịch vụ của BHSD.
 • Nộp một đơn khiếu nại hoặc kháng cáo một hồ sơ.

Thông tin thêm về Đường dây

Trung tâm tổng đài sẽ tận tâm giúp đỡ quý vị và cung cấp thông tin mà quý vị cần.  Những chuyên gia đã được cấp giấy phép điều trị về sức khỏe tâm trí và các chất gây nghiện sẽ trả lời tất cả các cuộc gọi.

Đường dây sẽ cho quý vị tiếp cận đến các nguồn hỗ trợ sau đây:

Línea de Prevención del Crisis y Suicidio Llama al 988

 
Get Help 988 banner spanish

 

Cuándo llamar al 988*

Si usted o un ser querido:

 • Está experimentando angustia o problemas emocionales, mentales, físicos, y/o de comportamiento.
 • Tiene problemas de salud mental, incluyendo pensamientos de suicido.
 • Simplemente necesita hablar.

*Nota: Para códigos de áreas que no sean 408, 650 o 669, llame al 800-704-0900 y presione 1, para recibir la misma ayuda en el condado de Santa Clara.

Más sobre el 988

988 ofrece una conexión directa gratuita, confidencial y compasiva. Consejeros capacitados responden todas las llamadas para dar el apoyo necesario. Las llamadas son anónimas y confidenciales – la información no se compartirá a menos que se necesite asistencia en persona a través de uno de los equipos de respuesta móvil de la comunidad.

 

Recursos de la Comunidad:

Todos los servicios son gratuitos y están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, en más de 200 idiomas, e incluyen servicios para personas con discapacidades auditivas y visuales.

Centro de Llamadas de Servicios de Salud Mental

Llama al 800-704-0900

 

Si necesita:

 • Referencias a servicios de tratamiento de salud mental o uso de sustancias.
 • Información general sobre los servicios del Departamento de Salud Mental (BHSD).
 • Para presentar una queja o apelación.

Más información sobre la línea

La línea del centro de llamadas le ofrece ayuda compasiva y la información que necesita. Profesionales capacitados y autorizados para el tratamiento de la salud mental y el uso de sustancias responden a todas las llamadas.

La línea le da acceso a los siguientes servicios de apoyo:

危機與預防自殺生命線 撥打988

 

988 Chinese Banner

 

何時撥打 988*

如果您或您所愛的人:

 • 正在經歷讓人產生情緒、精神、身體和/或心理困擾的事情。
 • 有心理健康問題,包括有自殺的念頭。
 • 只需要與人傾談。

*請注意:區域號碼非 408、650 和 669 的人,可撥打 800-704-0900,然後按 1,在聖塔克拉拉縣內使用以上心理健康諮詢服務。

關於988的更多訊息

988 為您提供免費、保密和溫暖的支援。 訓練有素的輔導員會接聽所有電話以提供您所需的支持。 來電是匿名和保密的—除非需要透過社區緊急行動隊提供現場協助,否則不會透露您的個人資料

 

社區資源:

所有服務均以 200 多種語言、每周七天、全天候免費提供,包括為聽力和視力障礙人士提供的服務。

行為健康電話服務中心

撥打 800-704-0900

 

何時撥打 800-704-0900

如果你需要:

 • 轉診至心理健康或物質濫用(substance use) 治療服務。
 • 有關行為健康服務部門(BHSD) 所提供的服務訊息。
 • 提出申訴或上訴。

關於服務熱線

電話服務中心熱線為您提供所需的貼心幫助和資訊。 經過培訓、有執照的心理健康和物質濫用(substance use) 治療專業人員會接聽所有電話。

熱線服務可將您聯繫到以下的服務:

خط نجات جلوگیری از بحران و خودکشی 988 را شماره‌گیری نمایید

988 Farsi Banner


 چه زمانی با 988 تماس گرفته شود*

اگر شما یا یکی از عزیزانتان

 • در حال تجربه چیزی هستید که موجب مشکلات یا ناراحتی‌های عاطفی، روحی، فیزیکی و/یا رفتاری شود
 • دچار پریشانی سلامت روان از جمله افکار خودکشی هستید
 • فقط نیاز به صحبت‌کردن دارید

*لطفاً توجه کنید: افرادی که دارای کدهای ناحیه تلفنی به غیر از 408، 650 و 669 هستند، می‌توانند با شماره 800-704-0900 تماس بگیرند و عدد 1 را فشار دهند تا پشتیبانی مشابه را در شهرستان سانتا‌کلارا دریافت نماینداطلا
عات بیشتر درمورد

اطلاعات بیشتر درمورد 988

988 ارتباط مستقیم با پشتیبانی رایگان، محرمانه و همدلانه را برقرار می‌کند. مشاورانی آموزش‌دیده پاسخگوی کلیه تماس‌ها هستند تا پشتیبانی مورد نیاز را فراهم کنند. تماس‌ها ناشناس و محرمانه هستند - اطلاعات به اشتراک گذاشته نخواهد شد مگر اینکه پشتیبانی حضوری از طریق یکی از تیم‌های پاسخگویی همراه انجمن مورد نیاز باشد
 

 

 

                                                                             منابع انجمن

کارتهای Wallet: فارسی و انگلیسی

بروشورها: فارسی و انگلیسی

پوسترها: فارسی و انگلیسی

برای افراد ناشنوا و نابینا، کلیه خدمات رایگان است و به‌صورت 24 ساعته در 7 روز هفته و در بیش از 200 زبان در دسترس می‌باشد

مرکز مشاوره تلفنی خدمات سلامت رفتاری

800-704-0900 را شماره‌گیری نمایید
 

چه زمانی با 800-704-0900 تماس گرفته شود

اگر شما به موارد زیر نیاز داشته باشید

 • ارجاع به خدمات درمانی سلامت روان یا مصرف مواد
 • اطلاعات عمومی درمورد خدمات BHSD
 • برای طرح شکایت یا درخواست تجدیدنظر

کسب اطلاعات بیشتر درمورد خط (Line)

خط مرکزی تماس، کمک مراقبتی و اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. متخصصانی آموزش‌دیده و دارای مجوز درمانی سلامت روان و مصرف مواد، پاسخگوی کلیه تماس‌ها هستند

این خط امکان دسترسی شما به پشتیبانی‌های زیر را فراهم می‌کند

 • اتصال به 988
 • خدمات درمانی سلامت روان (MH) و مصرف مواد (SUTS)
 • خدمات پیشگیری از مصرف مواد (SUPS)
 • گروه پشتیبانی نجات یافتگان از خودکشی (SOS)
 • درمان سرپایی پشتیبانی‌شده (AOT)
 • طرح راهبر سلامت رفتاری

Linya ng Sagip-buhay sa Krisis at Pag-sugpo ng Pagpa-patiwakal I-dial ang numero bilang 988

988 Tagalog Banner

 

Kailan tatawag sa numero bilang 988*

Kung ikaw o isang mahal sa buhay:

 • Kung nararanas ng anu mang bagay na nagdudulot ng emosyonal pisikal at/o pagka-balisa o mga suliranin sa pag-u-ugali.
 • Ay nagkakaroon ng pagka-balisa sa pag-i-isip, kabilang na ang ang pag-i-isip magpa-tiwakal.
 • Kailangan lang makipag-usap.

*Mangyaring tandaan: Kung ang Area code ng inyong telepono ay hindi 408, 650, at 669, manyaring tumawag sa bilang 800-704-0900, at pindutin ang bilang 1, upang makatanggap ng parehong suporta mula sa Kondado ng Santa Clara.

Karagdagan ukol sa 988

Ang 988 nagbibigay ng ng direktang koneksyon sa libre, kumpidensyal at mahabaging suporta. Sinasagot ng mga pinagsanay na counselors ang lahat ng tawag upang magbigay ng mga kinakailangang suporta. Ang mga tawag ay walang pagkakakilanlan at kumpidensyal – ang mga impormasyong ay hindi ibabahagi maliban kung kailangan ng personal na tulong sa pamamagitan ng isa sa mga mobile response team ng komunidad.

Mga Mapagkukunan ng Tulong at Suporta Komunidad:

Ang lahat ng serbisyo ay maaring pakinabangan 24 oras/7 araw bawat linggo sa mahigit na 200 mga wika kasama ang mga serbisyo para sa may kapansanan sa pandinig at paningin.

Call Center ng Serbisyo ng Kalusugan sa Pag-u-ugali

Tumawag sa bilang 800-704-0900

 

Kailan tatawag sa bilang 800-704-0900

Kung kailangan mo ng:

 • Reperal para sa serbisyo ng gamutan para sa kalusugan pang-kaisipan o pag-gamit ng sangkap
 • Pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng BHSD.
 • Upang maghain ng hinain o mag-apila laban sa isang pag-ha-harap

Karagdagan ukol sa linya

Ang call center ay nag-aalok ng mapagkalingang tulong at impormasyong na inyong kinakailangan. Mga pinagsanay at lisensyadong mga propesyonal sa  kalusugan pang-kaisipan at pag-gamit ng sangkap ang sasagot sa inyong mga tawag.

Magkakaroon kayo ng pakikipag-ugnayan sa mga sumusunod na suporta sa papapaguitan ng linyan ito: