Skip to main content

Get services for the Vietnamese community

At your side every step of your recovery journey.

Services

  • Hosting cultural celebrations and educational events in honor of Vietnamese holidays
  • Providing group support and educational resources for community development
  • Advocating for the rights and needs of the Vietnamese community
  • Offering educational and wellness programs at the Vietnamese American Service Center (VASC)
  • Tổ chức các lễ kỷ niệm văn hóa và các sự kiện giáo dục để tôn vinh các ngày lễ của Việt Nam
  • Cung cấp hỗ trợ nhóm và tài nguyên giáo dục để phát triển cộng đồng
  • Vận động cho quyền và nhu cầu của cộng đồng người Việt
  • Cung cấp các chương trình giáo dục và chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Dịch vụ Người Mỹ gốc Việt (VASC)